Algemene Voorwaarden voor WonderDepot

1. Aanmelden en gebruik van WonderDepot

a. Welkom bij WonderDepot, een online platform voor fans van de Efteling. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

b. U kunt WonderDepot gebruiken vanaf de leeftijd van 16 jaar. Indien u jonger bent dan 18 jaar, dient u toestemming te hebben van uw ouder of wettelijke voogd.

c. U bent verantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw accountgegevens en wachtwoord. WonderDepot is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade als gevolg van onbevoegd gebruik van uw account.

d. WonderDepot behoudt zich het recht voor om uw account op elk moment te beëindigen als u deze algemene voorwaarden schendt. U kunt op elk moment uw account opzeggen en uw persoonlijke informatie verwijderen.

2. Inhoud op WonderDepot

a.   Door het uploaden van foto’s op onze website, stemt u ermee in dat u de rechten hebt om deze foto’s te delen en dat u ons toestemming geeft om deze foto’s te publiceren op onze website. Wij behouden ons het recht voor om uw foto’s te beoordelen en deze te weigeren als ze niet voldoen aan onze richtlijnen.

b.  Alle content die u deelt op ons platform, inclusief foto’s, tekst en andere materialen, moeten voldoen aan onze richtlijnen en mogen niet in strijd zijn met enige wetgeving of inbreuk maken op de rechten van anderen. U dient ons platform niet te gebruiken voor de verspreiding van ongepaste of illegale content.

c.   WonderDepot behoudt zich het recht voor om content te verwijderen die in strijd is met onze richtlijnen of enige wetgeving. We kunnen ook uw account beperken of beëindigen als u deze voorwaarden schendt.

d.  Het is niet toegestaan om ons platform te gebruiken voor illegale of ongepaste doeleinden. U mag onze diensten niet gebruiken om spam te verzenden, virussen te verspreiden, of om de beveiliging van ons platform te omzeilen.

3. Intellectuele eigendom

a.   Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de content op ons platform, zoals foto’s, tekst en andere materialen, zijn eigendom van WonderDepot of onze licentiegevers.

b.  Door content te delen op ons platform, verleent u WonderDepot een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije licentie om deze content te gebruiken, te reproduceren, te bewerken, aan te passen en te distribueren voor elk doel met betrekking tot de werking van ons platform.

c.   Het is niet toegestaan om enig deel van ons platform te reproduceren, kopiëren, wijzigen of distribueren zonder onze toestemming.

4. Aansprakelijkheid

a.   WonderDepot biedt haar diensten aan “zoals ze zijn”. We doen ons best om een zo goed mogelijke service te bieden, maar kunnen niet garanderen dat onze diensten altijd foutloos, onderbrekingsvrij of veilig zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van ons platform.

b.  U bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor uw acties op ons platform. WonderDepot is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van uw gebruik van ons platform.

c.   Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, reputatieschade, verlies van gegevens of verlies van gebruik van ons platform.

d.  Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat u hebt betaald voor onze diensten in de zes maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.

5. Veranderingen aan de Algemene Voorwaarden

a.   Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

b.  Door het blijven gebruiken van ons platform na eventuele wijzigingen van deze algemene voorwaarden, gaat u akkoord met de gewijzigde voorwaarden.

6. Toepasselijk recht en geschillen

a.   Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht.

b.  Eventuele geschillen tussen u en WonderDepot zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

c.   Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van kracht.